लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध

       Shubhamangal Deposit :

शुभमंगल ठेव :-
अ. क्र. ठेवीचे प्रकार कलावधी व्याज दर खात्यावरील कमीत कमी बाकी
शुभमंगल ठेव   ५.५०%


 
अटी व नियम:
 शुभमंगल ठेव खाते कमीत कमी सहा वर्ष व जास्तीत जास्त 15 वर्ष करीता उघडता येते.
 शुभमंगल ठेव खात्याच्या तारणावर जमा असलेल्या मुद्दल रकमेच्या 75% पर्यंत कर्ज दिले जाईल.
 कर्जावर व्याज ठेवीचे दरापेक्षा 2 रू. ष्शेकड़ा जास्त व्याज आकारले जाईल.
 
आवश्यक कागदपत्रे :
रहिवासी प्रमाणपत्र फोटो प्रमाणपत्र
1)विद्युत बिल 1)पॅन कार्ड
2)घर कर पावती 2)वाहतूक परवान
3)राशन कार्ड 3)आधार कार्ड
4)मतदान कार्ड 4)पासपोर्ट
5)टेलीफ़ोन कार्ड 5)मतदान कार्ड
6)पासपोर्ट  
7)वाहतूक परवाना  
Designed by Trust Systems