लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध

       Special Deposit Scheme :

विषेश मुदती ठेव:-
अ. क्र. मुदती ठेवीचे प्रकार सुधारित व्याजदर
"कालवधी (महिने)" व्याजदर % "कमीत कमी भरावयाची रक्कम" "मुदती नंतर मिळणारी रक्कम"
धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट) ८९ महिने ५.५०% ₹१०००/- ₹१५००/-
धनवर्धिनि ठेव योजना (दाम दिडपटपेक्षा जास्त) १०४ महिने ५.५०% ₹१०००/- ₹१६०६/-
धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट) १५३ महिने ५.५०% ₹१०००/- ₹२००७/-
लखपती ठेव योजना ९५ महिने ५.५०% ₹८५०/- (मासीक हप्ता) ₹१०१२५५/-
 
Designed by Trust Systems