लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध

       Special Deposit Scheme :

विषेश मुदती ठेव:-
अ. क्र. मुदती ठेवीचे प्रकार सुधारित व्याजदर
"कालवधी (महिने)" व्याजदर % "कमीत कमी भरावयाची रक्कम" "मुदती नंतर मिळणारी रक्कम"
धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट) ९८ महिने ५.००% ₹१०००/- ₹१५००/-
धनवर्धिनि ठेव योजना (दाम दिडपटपेक्षा जास्त) ११४ महिने ५.००% ₹१०००/- ₹१६०३/-
धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट) १६८ महिने ५.००% ₹१०००/- ₹२००५/-
लखपती ठेव योजना ९६ महिने ५.००% "₹८५०/- (मासीक हप्ता)" ₹१००४०७/-
 
Designed by Trust Systems