लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध

       Special Term Deposit :

विषेश मुदती ठेव:-
अ. क्र. मुदती ठेवीचे प्रकार सुधारित व्याजदर
"कालवधी (महिने)" व्याजदर % "कमीत कमी भरावयाची रक्कम" "मुदती नंतर मिळणारी रक्कम"
धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट) ८९ महिने ५.५०% ₹१०००/- ₹१५००/-
धनवर्धिनि ठेव योजना (दाम दिडपटपेक्षा जास्त) १०४ महिने ५.५०% ₹१०००/- ₹१६०६/-
धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट) १५३ महिने ५.५०% ₹१०००/- ₹२००७/-
लखपती ठेव योजना ९५ महिने ५.५०% ₹८५०/- (मासीक हप्ता) ₹१०१२५५/-
 
अटी व नियम:
i) विशेष मुदत ठेव खाते कमीत कमी 1000/- भरून उघडता येते.
ii) विशेष मुदत ठेव खाते कमीत कमी 12 महीण्याकरीता उघडता येते.
iii) मुदत ठेव खात्याच्या तारणावर जमा असलेल्या मुद्दल रकमेच्या 75% पर्यंत कर्ज दिले जाईल.
 
आवश्यक कागदपत्रे :
रहिवासी प्रमाणपत्र फोटो प्रमाणपत्र
1)विद्युत बिल 1)पॅन कार्ड
2)घर कर पावती 2)वाहतूक परवान
3)राशन कार्ड 3)आधार कार्ड
4)मतदान कार्ड 4)पासपोर्ट
5)टेलीफ़ोन कार्ड 5)मतदान कार्ड
6)पासपोर्ट  
7)वाहतूक परवाना  
Designed by Trust Systems