लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध
बँकेमार्फत पगार होणारया कर्मचारयांकरीता प्लॉट खरेदी कर्ज धोरण :
अटी व शर्ती :
उद्देश 1) कर्जदार सभासदास प्लॉट खरेदी करता यावा व बँकेच्या गैरशेती मध्यम मुदती कर्ज पुरवठयात वाढ होण्याच्या द्रुष्टीने
पात्रता

1) सदर योजना ज्या कर्मचा-याचे पगार आपल्या बँकेमार्फत होत आहेत अशा किंवा इतर शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद कर्मचा-यांकरीता लागु राहिल.

कर्जाची रक्कम 1) सभासदाला मिळणा-या ढोबळ पगाराच्या 50 पट व जास्तीत जास्त रु 20.00 लाख यात जी कमी असेल ती मर्यादा पात्र राहिल.
कर्जाचा कालावधी 1) सदर कर्ज परतफेडीचा कालावधी 15 वर्षे मुदतीकरीता राहिल. म्डप् नुसार मासीक समान हप्ते (मुद्दल + व्याज) आकारण्यात येईल.
व्याजदर 1) प्लॉट खरेदी करीता कर्जाचा व्याजदर 9% राहिल.
2) कर्ज थकीत झाल्यास 1% जादा दंड व्याज.
Processing Fee Nil
आवश्यक कागदपत्रे 1) प्लॉट खरेदी करीता कर्ज मागणी अर्ज बँकेने पुरविलेलया विहित नमुन्यात
2) अर्जदार व जमानतदार व्यक्ती प्रत्येकी रु. 100/- भरुन बँकेचे नामधारी सभासद झाले आहेत त्याबाबत तपषील
3) अर्जदार नोकरी करीत असलेल्या आस्थापनेकडून बँक कर्जाचा हप्ता कपात करुन देणे संबंधीचे संमतीपत्र.
4) प्लॉट खरेदीची जागा (प्लॉट) अकृशक असल्याचे प्रमाणपत्र व 7/12 नमुना.
5) भुमी अभिलेख कार्यालयाकडून प्रमाणीत केलेल्या जागेचा नकाशा.
6) जागेचे टायटल क्लीअरन्स सर्टिफिकेट बँकेच्या पॅनलवरील वकीलाकडून घेण्यात यावे.
7) अर्जदार व जमानतदाराचे नार्मस् प्रमाणे आवश्यक दस्ताऐवज.
8) प्लॉट विक्रेत्यासोबत झालेला करार रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवर.
9) दोन सक्षम जमानतदाराचे हमीपत्र रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवर .
10) सभासदाच्या पगारतून परस्पर रक्कम वसुल करण्याबाबतचा रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र.
11) अर्जदार व जमानतदाराचे नादेय प्रमाणपत्र.
जादा अटी 1) प्लॉट खरेदी करीता कर्ज जिल्हयातील वडसा, गडचिरोली येथील नगर परिषद क्षेत्रातील तर आरमोरी, चामोर्षी (आश्टी) अहेरी (आलापल्ली) स्थानीक ग्रामपंचायत परिसरातील क्षेत्रामध्ये राबविण्यात येईल.
2) सभासदास विक्रेत्यासोबत झालेल्या कराराच्या 85% कर्ज मंजूर करण्यात येईल व 15% स्वगुंतवणूक रक्कम बँकेत प्रथम भरणा करुन तेवढयाच रक्कमेचा डिडि अदा करण्यात येईल.
3) प्लॉट बँकेच्या नांवाने पंजीबध्द गहाणखत करुन घेण्यात येईल.
4) अर्जदारास टायटल, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर गहाणखत व इतर अनुशंगिक खर्च स्वतः करावा लागेल.
   
Designed by Trust Systems