लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध
चैनीच्या वस्तू खरेदीसाठी कर्ज धोरण
अटी व शर्ती :
उद्देश पगारदार कर्मचा-यांना कर्जदार सभासदास चैनीच्या विविध वस्तु खरेदी करण्याकरीता व बँकेच्या गैरषेतकी कर्ज पुरवठयात वाढ होण्याच्या दृश्टीने.
पात्रता ज्या कर्मचा-यांचे पगार आपले बँकेमार्फत होत आहेत अषा शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परीषद कर्मचारी या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र राहतील.
कर्जाची रक्कम सभासदास चैनीच्या विविध वस्तु खरेदीकरीता कर्ज मर्यादा मिळणाया एकुण पगाराच्या 10 पट व जास्तीत जास्त रु. 2.00 लाख यात जी कमी असेन ती रक्कम कर्ज मर्यादेस पात्र राहिल किंवा सभासदाने बँकेला सादर केलेल्या कोटेषन नुसार 90% रक्कम मध्यम मुदती कर्ज रुपाने उपलब्ध करुन देता येईल.
कर्जाचा कालावधी सभासदास कर्जाची परतफेड रु. 2.00 लाख कर्ज मर्यादेपर्यंत 120 मासीक हप्त्यात (10 वर्षे) करावी लागेल.
व्याजदर 1) सदर कर्जावार व्याजाचा दर द.सा.द.शे. 12% राहिल.
2) कर्ज हप्ता थकीत झाल्यास 2% जादा दंड व्याज.
विमा (Insurance) Insurance ½ Processing Fee
Processing Fee Nil
आवश्यक कागदपत्रे

1) अर्जदारास व दोन जमानतदारास प्रत्येकी रु. 100/- चा भरणा बँकेत करुन नाममात्र सभासद झाल्याचा तपषील.
2) कर्ज मागणी अर्ज बँकेच्या विहित नमुन्यात.
3) सभासदास व जमानतदारास कर्ज मागणी अर्जासोबत पगाराचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल.
4) अर्जदाराच्या मासीक वेतनातून कर्ज हप्ते कपात करुन परतफेडीबाबत त्यांचे कार्यालयीन प्रमुखाचे हमी प्रमाणपत्र रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवर त्रिपक्षीय करारनामा.
5) चैनीच्या विविध वस्तु खरेदीचे अधिकृत डिलरकडील कोटेशन
6) सभासदाला अर्जासोबत इतर बँकेचे नादेय प्रमाणपत्र किंवा इतर बँकेचे कर्ज नसल्याबाबत रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवर सक्षम अधिका-याकडून प्रमाणीत केलेले हमीपत्र जोडावे लागेल.
7) पगारदार कर्मचाÚयांकडून रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवर बँकेकडील असलेली कर्जबाकी निरंक होईपर्यंत कर्जदाराचे पगार बँकेमार्फतच करण्यात यावे असे हमीपत्र.

जादा अटी

1) सभासदाला कोटेषनच्या 10% रक्कम प्रथम स्वगुंतवणुक म्हणुन बॅकेत जमा करावी लागेल.
2) सभासदाची नियमित सेवा 1 वर्षापेक्षा जास्त झालेली असावी.
3) सभासदाची व जामिनदाराची प्राप्त कर्ज प्रकरणाच्या वेळी कमीत कमी सेवा 6 वर्ष शिल्लक
असायला पाहिजेत.

   
Designed by Trust Systems